Общи условия

ФИРМЕНИ ДАННИ

 

Сънрайз Ривър Мениджмънт ЕООД, (за краткост по-долу „ХОТЕЛИЕРА“, „ХОТЕЛА“, „АДМИНИСТРАТОР“ и/или Сънрайз Ривър Бийч Резорт), е дружество, вписано в Търговския Регистър и регистър на ЮЛНЦ, воден при Агенция по вписванията с ЕИК 203966238 и седалище и адрес на управление: гр. Поморие, ул. "Чайка" №1, Тел: +359 0894 770 760, E-mail: [email protected].

 

ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

 

Благодарим Ви за интереса и за това, че избрахте Сънрайз Ривър Бийч Резорт за Вашата почивка!

 

Настоящите общи условия за интернет резервации задължават Сънрайз Ривър Бийч Резорт като ХОТЕЛИЕР да осигури заявената от клиента резервация според предоставените от клиента чрез резервационния формуляр данни за: име на клиента, период на настаняване, брой нощувки, брой възрастни и деца, тип изхранване, брой и вид помещения.

 

С извършването на резервация през онлайн резервационния модул на официалния уеб сайт на Сънрайз Ривър Бийч Резорт,  Вие приемате и се съгласявате с прилаганите от ХОТЕЛИЕРА правила за анулиране и политиката му в случай на непристигане, както и с всички допълнителни условия и правила на ХОТЕЛИЕРА, които могат да се отнасят до Вашето посещение или престой.

 

За да гарантираме Вашата резервация, е необходимо да следвате условията, описани по-долу.

 

ЗАПЛАЩАНЕ 

 

НАСТАНЯВАНЕ 

 

АНУЛАЦИИ 


ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 


ЛИЧНИ ДАННИ

Защитата на личните данни на всеки клиент е от важно значение за нас и Хотелът има отговорността за тяхното опазване.

Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация.

Личните данни, които Хотелът изисква при направата на резервация са: име и фамилия, имейл, телефонен номер.

Декларираните от Вас имейл или телефон ще бъдат използвани за получаване на официална кореспонденция в качеството Ви на клиент – фактури, информация, уведомления, известия и други.

Възможно е да използваме Вашия имейл адрес, за да помолим за отзив след напускане на хотела. Това се прави с цел подобряване на качеството на нашите услуги.


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Хотелът като администратор на лични данни събира и обработва определена информация за физическите лица.

Тази информация може да се отнася до служителите, управители, клиенти и гости на хотела, доставчици, контрагенти, бизнес контакти и други физически лица, с които Администраторът има връзка или иска да установи бизнес контакт.

Настоящата политика за защита на личните данни урежда как да бъдат събирани, обработвани и съхранявани личните данни, за да отговарят на стандартите в организацията на Администратора и да са в съответствие с правните изисквания

Тази политика за защита на личните данни се издава на основание Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове по приложението му, така както се променят, ("Българското законодателство"), и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 ("GDPR" или ОРЗД).

 

КАКВО СЕ РАЗБИРА ПОД  „ЛИЧНИ ДАННИ“ И „ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“?

 

Лични данни“ са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за личността – като например: име, идентификационен номер/ЕГН, данни за контакт – местонахождение/пощенски адрес, телефонен номер, електронен адрес (email), онлайн идентификатор/IP адрес, изображения от видеозаписи и др. Тези признаци може да са част от физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на физическото лице.

 

Обработване на лични данни“ е съвкупността от действия, извършвани с лични данни или набор от лични данни като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 

НАШЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

Хотелът отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира, и обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“ е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и респ. какви са Вашите права.

 

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, които са адекватни на възможните рискове за правата и свободите на физическите лица, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

 

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ И ЗАЩО?

 

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате Сайта ни или изберете нашите услуги. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. В определени случаи обработваме данни въз основа на Ваше съгласие.

В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

 

ПРИНЦИПИ, ОТ КОИТО СЕ РЪКОВОДИМ И СПАЗВАМЕ

 

Ние стриктно спазваме основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни:

 

НИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ НАИ-ЧЕСТО СЪС СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:

 

 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?

 

При събирането и обработването на Вашите лични данни имате право на:

 

КОГА МОЖЕМ ДА РАЗКРИЕМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

 

Ние прилагаме комплекс от мерки, за да защитим Вашите лични данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Част от получателите на лични данни могат да бъдат: куриерски фирми, външни консултанти и специалисти, колекторски компании и правни кантори, банки, охранителни фирми, търговски агенти и представители и др.

Възможно е, при предвидени от закона обстоятелства, Вашите лични данни да бъдат разкрити. Например, при изрично съгласие от Ваша страна или при наличие на разрешение от Комисията за защита на личните данни, Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица. Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания, като: Регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, съдилища, прокуратура, и други, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство. Възможно е, когато е необходимо или уместно, да бъдат предоставени Ваши лични данни за целите на националната сигурност или при възникнали проблеми от обществена значимост.

 

СИГУРНОСТ

 

Хотелът взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.

 

КОГА ИЗТРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

 

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законоустановените срокове, а ако няма такива, в сроковете определени от нас след окончателно уреждане на всички наши финансови отношения. Не пазим Ваши данни безсрочно.

 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ МЕЖДУ ДЪРЖАВА

 

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни е обезпечен със съвременни технически средства. Хотелът няма да прехвърля данните Ви извън рамките на ЕИП без спазване на законовите възможности, като ще въведе подходящи предпазни мерки, за да запази поверителността на Вашата информация.

 

УНИЩОЖАВАНЕ

 

След приключване на срока за съхранение, данните се унищожават възможно най-бързо посредством унищожаването на хартиените носители чрез шредиране, а на техническия носител - чрез заличаване и изтриване на съответните файлове от компютрите и системите на Дружеството.

 

ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩЕТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели Хотелът я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.